ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ДОГОВОРУ

ТОВ «Ноу Нейм Івентс», ЄДРПОУ 43178737 (надалі – «Виконавець») адресує цю Публічну оферту (пропозицію) (надалі – «Оферта») укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – «Договір») необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник»), разом іменовані «Сторони», а кожна окрема «Сторона» на умовах і в порядку, передбачених цим Договором.

Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:

Публічна оферта – публічна пропозиція Виконавця (викладена на сайті Виконавця https://nonamecon.org  адресована невизначеному колу Замовників, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України (надалі – «ЦКУ»), укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на визначених умовах.

Публічний договір – договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах оферти з моменту Акцепту Замовником її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов Оферти Договору, шляхом оплати замовлених Послуг, в том числі часткової передоплати замовлення та/або шляхом здійснення дій по реєстрації на сайті.

Клієнт – фізична особа, яка користується Послугами Замовника.

Сайт Виконавця (надалі – «Сайт») – веб-сторінка Виконавця в локальній мережі та в мережі Інтернет, за адресою https://nonamecon.org , яка є одним з основних джерел інформування Виконавця.

Інформаційно-консультаційні послуги (продукти) (надалі – «Послуги», «Продукти») – комплекс інформаційно-консультаційних послуг (Семінари, Конференції, Тренінги, Консультації та/або інші послуги у форматах Заходів, Відео, Online-трансляцій, Вебінарів, Аудіо, текстової інформації та інших), що пропонуються та/або реалізовуються Замовникові Виконавцем. Порядок та умови надання послуг Виконавцем Замовникам визначаються цим Договором. Інформація щодо вартості Послуг Виконавця, розміщена на сайті Виконавця.

Захід – це Продукт ( Конференція, Тренінг, Майстер-клас, Лекція, Гра, Консультація та/або інші), де Послуга надається у форматі заходів з конкретно визначеним місцем проведення, форматом, темою, програмою, датою та проміжком часу.

Програма заходу – детальні умови надання певної Послуги (Продукту), що включає в себе, у тому числі, але не виключно, наступні умови: назва, загальна інформація, предмет; імена спікерів. 

Відео/Аудіо ( Відео/Аудіо-запис) – це Продукт, в якому Послуга надається шляхом надання доступу для перегляду Контенту (перегляду/прослуховування відео/аудіо-запису, Конференції,  Тренінгу, Майстер-класу, Програми) з конкретно визначеним, в односторонньому порядку Виконавцем, темою, програмою та терміном доступу до Контенту.

Контент – вся інформація, що складає зміст Заходів та/або online-трансляцій, вебінарів, в тому числі, файли з даними, тексти, комп’ютерне програмне забезпечення, звукові файли, фото – , відео-та інші зображення, включаючи новостворені з використанням Сайту, а також запис Заходів.

Навчання – участь Замовника в Заходах Виконавця, у тому числі, але не виключно, участь Замовника у Заходах, тренінгах, воркшоп-сесіях, вебінарах, а також особисті та групові (офлайн та онлайн) заходи та консультації із Виконавцем.

Попередня оплата – оплата грошових коштів за Послугу, яка проводиться Замовником після оформлення Замовлення і є підтвердженням повної і беззаперечної згоди Замовника укласти Договір.

Реєстраційна форма – документ, який оформляється самостійно Замовником і є невід’ємною частиною даного Договору.

Обов’язковими реквізитами Реєстраційної форми є:

  • прізвище, ім’я, по батькові; 
  • адреса електронної пошти;
  • контактні номери телефонів.

Замовник несе повну відповідальність за зміст і достовірність даних, зазначених у Реєстраційній формі.

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 ЦКУ та його умови є однакові для усіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір.

1.2. Даний Договір, у відповідності до 628 ЦКУ є змішаним договором, тобто таким, в якому містяться елементи різних договорів: публічного договору, договору приєднання, договору надання інформаційно-консультаційних послуг тощо.

1.3. Даний Договір, у відповідності до ст. 634 ЦКУ є договором приєднання, умови якого встановлені Виконавцем та який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору в цілому та без застережень, крім випадків прямо передбачених законом.

1.4. У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даного Договору, і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом Договору, Виконавець пропонує Вам відмовитися від користуванням Послуг (Продуктів) Виконавця або укласти інший двосторонній Договір.

1.5. Договір, укладений з Виконавцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 ЦКУ і є рівноважним договору, підписаному Сторонами та вважається таким, що Замовник ознайомився і згоден з умовами цієї Оферти. Цей Договір прирівнюється до укладання Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цьому Договорі.

1.6. Умови цієї Оферти не застосовуються, якщо між Сторонами укладений інший двосторонній договір, та його норми є чинними на час надання Послуг (Продуктів).

1.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цієї Оферти відповідно до її умов.

1.8. Всі умови Договору, що передбачені цією Офертою, є обов’язковими для Сторін.

1.9. Виконавець залишає за собою право змінювати чи доповнювати положень Договору, що передбачені цією Офертою, в будь-який момент без попереднього чи наступного повідомлення Замовника про це. Замовник самостійно відстежує зміни до положень Договору, які передбачено цією Офертою, і знайомиться з їх чинною редакцією. 

1.10. Всі інформаційні матеріали, представлені на Сайті, носять довідковий характер. У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються виконання Послуги (Продукту), перед розміщенням Замовлення йому необхідно звернутися за консультацією до Виконавця або відправити запит на адресу електронної пошти [email protected].

2. Акцептування договору

2.1. Ця оферта, у випадку прийняття її Замовником, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання, до якого приєднується Замовник, з моменту Акцепту останнім умов Договору, що передбачені цією Офертою, разом з умовами або додатками до неї, у випадку наявності таких додатків.

2.2. Для того, щоб прийняти цю Оферту і укласти Договір, Замовник повинен здійснити акцепт, тобто вчинити дії щодо надання згоди на укладання Договору на умовах, викладених в Оферті.

2.3. Пропозиція є повно й беззастережно прийнятою (акцептованою), а договір є укладеним з моменту оплати Замовником Послуг (Продуктів) Виконавця, в тому числі часткової передоплати замовлення та/або шляхом здійснення дій по реєстрації на сайті, в залежності від того, яка подія настала першою. В такому разі, додаткове підписання Договору з боку Замовника не потребується. При цьому натискання Замовником кнопки «Зареєструватися» означає повну та беззастережну згоду Замовника з положеннями Договору, що передбачені цією Офертою (акцепт оферти)

2.4. Факт оплати замовлених Послуг, означає, що Замовник ознайомлений з положеннями Договору та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – згоден нести відповідальність згідно всіх пунктів, визначених цим Договором та чинним законодавством України.

3. Предмет договору

3.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується забезпечити відвідування Конференції Замовником, а Замовник зобов’язується прийняти та своєчасно оплатити такі послуги. 

3.2. Актуальні умови, розклад, програма, адреса, вартість та дати проведення Заходів, оприлюднюються за адресами: https://nonamecon.org та/або надсилаються на адресу електронної пошти Замовника, не пізніше, як за 3 робочих дні до початку надання Послуг. Виконавець має право змінювати розклад, програму, адресу, вартість та дату проведення Заходів без згоди Замовника, завчасно повідомивши про це Замовника але не пізніше як за 24 години, до зміни. Замовник вважається належно повідомленим, якщо повідомлення оприлюднено за адресами в домені https://nonamecon.org та/або надіслано на адресу електронної пошти Замовника.

3.3. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує яких-небудь фінансових та інших результатів застосування Замовником навичок, опанованих внаслідок отримання Послуг (Продуктів).

3.4. Жодних претензій за результативністю застосування Замовником знань та навичок, які було отримано в результаті отримання Послуг (Продуктів), не може бути пред’явлено на адресу Виконавця. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, які було отримано у результаті використання цих знань та навичок, цілком та повністю покладається на Замовника.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Права і обов’язки Виконавця

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Надавати Послуги (Продукти) Замовнику відповідно до обраного ним Заходу, в порядку і строки, передбачені Програмами заходів, які оприлюднені за адресою https://nonamecon.org . Виконавець має право залучати для надання Послуг (Продуктів) найманих працівників та/або субвиконавців (субпідрядників), та/або повірених, та/або інших уповноважених осіб Виконавця. При цьому Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за належну якість надання Послуг, такими найманими працівниками та/або субвиконавцями (субпідрядниками), та/або повіреними, та/або іншими уповноваженими особами Виконавця

4.1.2. Надавати Замовнику повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг .

4.1.3. На прохання Замовника роз’яснити йому зміст цього Договору та будь-якої з його умов.

4.1.4. Не допускати розголошення персональних даних Замовника, а також іншої інформації, яка стосується особистих даних Замовника і стала відома Виконавцю в зв’язку з виконанням цього Договору.

4.1.5. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою.

4.1.8. У разі необхідності, забезпечити Замовника матеріалами, необхідними для участі в Заході на умовах Договору.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Вимагати від Замовника сплати вартості обраних Послуг (Продуктів) відповідно до умов Договору.

4.2.2. Вимагати від Замовника дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Офертою.

4.2.3. Не допускати Замовника до Заходу, якщо зовнішній вигляд Замовника дає Виконавцю підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин, або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Замовника, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для Виконавця.

4.2.4. Відмовити у наданні Послуг (Продуктів) або відмовитись від Договору у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов’язань, передбачених даним Договором, грубого або систематичного (більш ніж 2 рази) порушення правил поведінки, або порушення громадського порядку Замовником та/або Клієнтом. При цьому вартість сплачених послуг не повертаються Замовнику і є штрафом за порушення умов цього Договору.

4.2.5. На власний розсуд відмовити Замовнику в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг (Продуктів).

4.2.6. Вимагати від Замовника відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Виконавця, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Замовника.

4.2.7. Розвивати (розширювати) комплекс Послуг (Продуктів).

4.2.8. Обробляти персональні дані Замовника під час укладення та виконання Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на підставі угоди Замовника під час акцептування Публічної оферти. Виконавець має право використовувати дані Замовника, надані останнім, будь-яким способом, що не суперечить законодавству України

4.2.9. Залучати третіх осіб до надання Послуг (Продуктів) Замовнику, без узгодження таких дій Виконавця з Замовником.

4.2.10. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови цієї Оферти, в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 3 робочих днів з дня їх внесення (прийняття). Зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на сайті, якщо інша (пізніша) дата вступу в силу змін, не зазначена Виконавцем при обнародуванні інформації про зміни. Виконавець рекомендує Замовникові регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет їх змін та/ або доповнень. Продовження використання Сайту Замовником після внесення Виконавцем змін та/ або доповнень до Оферти означає безумовне і повне прийняття і згоду Замовника з такими змінами і доповненнями.

4.2.11. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовниками в процесі проходження Заходів, без жодних обмежень або компенсацій Замовнику.

4.2.12. Здійснювати на електронну пошту Замовника розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Сайту, Заходів, тощо.

4.3. Права і обов’язки Замовника

4.3. Замовник зобов’язаний:

4.3.1. Здійснювати своєчасну та повну оплату наданої Послуги (Продукту) на користь Виконавця, в порядку та на умовах, визначених на сайті https://nonamecon.org .

4.3.2. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою.

4.3.3. Повідомити Виконавцю достовірні дані про себе.

4.3.4. Відвідувати Заходи без малолітніх та неповнолітніх осіб, що значно підвищить якість та швидкість надання Послуг (Продуктів).

4.3.10. Замовник надає згоду на отримання інформаційних розсилок від Виконавця.

4.3.11. Дотримуватися вимоги протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних і інших вимог та правил, встановлених чинним законодавством.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Самостійно вибирати цікаві для нього Послуги.

4.4.2. Отримати Послуги Виконавця в порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором.

4.4.3. Отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг.

4.4.4. Отримувати від Виконавця роз’яснення про зміст цього Договору та будь-якої з його умов.

4.4.5. Вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку Виконавця та його представників.

4.4.7. Вимагати від Виконавця дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Офертою.

4.4.8. Замовник має право відмовитися від укладеного Договору або ініціювати його розірвання, письмово попередивши про це виконавця не пізніше ніж за 10 днів до початку Заходу. У випадку відмови від укладеного Договору або ініціювання його розірвання з порушенням 7-денного строку на попередження, Виконавець не зобов’язаний повертати Замовнику сплачені кошти. Замовник розуміє і погоджується, що менше як за 10 днів до початку Заходу і після початку Заходу Виконавець не зможе включити/допустити на Захід нових/інших осіб, але в той же час до і після початку Заходу Виконавець вже поніс і несе витрати з організації події і надання послуг з врахуванням участі Замовника в Заході. Внесена Замовником сума в такому випадку буде оплатою фактичної вартості послуг на дату розірвання Договору. 

5. Порядок надання та отримання Послуг (Продуктів)

5.1. Замовником послуг і стороною цього Договору можуть бути тільки фізичні особи, що досягли вісімнадцяти років. Заповнення заявки на Сайті та оплатою послуг є фактом підтвердження, що Замовник є повнолітньою особою і має повну дієздатність.

5.2. Перелік, назва і зміст Послуг (Продуктів), а також терміни їх надання визначаються на відповідних веб-сторінках Сайту. Умови Заходів і програма Виконавцем на сайті https://nonamecon.org .

5.3. Виконавець надає Замовнику послуги шляхом організації та проведення Заходів, а Замовник зобов’язується отримувати надані йому послуги і оплачувати їх на умовах, визначених цим Договором.

5.4. Заходи можуть проводиться як Виконавцем особисто, так і іншими особами, що залучаються Виконавцем за домовленістю.

5.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови, порядок надання та отримання Послуги (Продуктів) в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня їх внесення (прийняття). Зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на сайті, якщо інша (пізніша) дата вступу в силу змін, не зазначена Виконавцем при обнародуванні інформації про зміни. Виконавець рекомендує Замовникові регулярно перевіряти умови, порядок надання та отримання Послуги (Продуктів) на предмет їх змін та/ або доповнень. 

5.6. Точне місце і час проведення Заходу повідомляються на Сайті. В разі необхідності, інформація про місце та час проведення Заходу може бути повідомлено Замовникові додатково, шляхом направлення e-mail-повідомлення. 

5.7. Виконавець не надає Замовнику будь-яких гарантій, окрім тих, що передбачені Договором.

6. Вартість Послуг та порядок оплати

6.1. Вартість Послуг за цією Офертою/Договором визначається відповідно до вартості кожного конкретного Заходу на дату його замовлення (бронювання) та/або діючих тарифів та/або інших умов оплати, які публікуються за адресами в домені https://nonamecon.org та/або надіслано на адресу електронної пошти Замовника. Ціни на Послуги вказуються в національній валюті України.

6.2. Доступ Замовникові до участі в Заході, інформація про який розміщена на Сайті, надається за умови 100% передоплати за участь у даному Заході, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або розрахунку у готівковій формі.

6.3. Оплачені, але не невикористані у встановлені терміни Послуги (Продукти), вважаються наданими та вартість їх не повертається

6.4. У разі несплати послуг Замовником в порядку, встановленому цим розділом, у Виконавця не виникає зобов’язання з надання Замовнику Послуг (Продуктів).

6.5. Вартість послуг по Договору може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку шляхом оприлюднення нових тарифів на сайті. При цьому заброньовані та оплачені Замовником Послуги, надаються за тарифами які діяли на момент такого бронювання. 

6.6. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

7. Персональні данні та умови конфіденційності

7.1. Беручи до уваги те, що при укладанні цього Договору Сторонам стають відомі персональні дані (далі – «ПД») фізичних осіб, з метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» фізичні особи, підписуючи даний договір:

  • підтверджують, що дали згоду на збір, обробку, накопичення, зберігання, поширення та знищення персональних даних (далі по тексту БПД) Сторін даного Договору;
  • підтверджують що проінформовані про свої права (згідно Закону України «Про захист персональних даних») і про мету збору ПД.
  • повністю розуміють, що надана інформація є персональними даними, тобто даними, що використовуються для ідентифікації представників Сторін і погоджується з тим, що такі дані обробляються (зберігаються) у Сторін для подальшого використання відповідно до Господарського, Цивільного, Податкового кодексів України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та для реалізації ділових відносин між Сторонами.

7.2. Персональні дані Змовника зберігаються і обробляються Виконавцем в порядку, передбаченому цим Договором, протягом усього терміну дії Договору та протягом 3 (трьох) років з моменту його розірвання..

7.3. Передбачені цим Договором умови конфіденційності поширюються на всю інформацію, яку Виконавець може отримати про Замовника під час перебування останнього на Сайті і використання Сайту. Виконавець вважає інформацію про факти використання Послуг (Продуктів) Замовником, так само як і зміст Контенту Заходу конфіденційною інформацією. 

7.4. Не є конфіденційною інформація, публічно розкрита Сторонами в ході виконання цього Договору, а також інформація, яка може бути отримана Сторонами або третіми особами з джерел, до яких є вільний доступ будь-яким особам.

8. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів

8.1. За невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України.

8.2. Виконавець не дає Замовнику жодних гарантійних зобов’язань щодо Послуг (Продуктів), що надаються, включаючи, (перелік не вичерпний): безперебійність, своєчасність, безпомилковість, точну відповідність з рішенням конкретних задач та побажань Замовника.

8.3. Виконавець докладає всіх розумних зусиль для того, щоб вся інформація на Сайті була точною, достовірною та актуальною. Виконавець не гарантує точність і актуальність будь-якої інформації, розміщеної на Сайті в кожен момент часу, і не приймає претензій щодо будь-яких збоїв і неточностей, а також будь-якого збитку, що є наслідком даних збоїв і неточностей.

8.4. Виконавець не несе відповідальності перед Замовниками і третіми особами за часткове або повне невиконання ним зобов’язань, пов’язане з непереборною силою, тобто будь-якими надзвичайними і невідворотними обставинами, що не підлягають контролю Виконавця. До таких обставин, зокрема, можуть бути віднесені будь-які стихійні лиха, природні та промислові катастрофи; терористичні акти; військові дії; порушень громадського порядку; прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони або обмеження щодо діяльності Виконавця; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені Виконавцем, в тому числі вихід з ладу серверного обладнання (з вини організації, що надає послуги хостингу або інших осіб), збоїв в телекомунікаційних або енергетичних мережах, неправомірні дії третіх осіб, наслідки дії шкідливих програм і т.п

8.5. Виконавець не несе відповідальність перед Замовниками або перед будь-якими третіми особами за будь-які збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані в зв’язку з користуванням Послугами (Продуктами) Виконавця.

8.6. Замовник розуміє і приймає умови, згідно з яким порушення ним умов цього Договору може призвести до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з наступним припиненням надання Замовнику послуг.

8.7. У разі, якщо з якої-небудь причини Виконавець не проводить Захід в запланований термін, відповідальність Виконавця обмежується виключно проведенням відповідного Заходу в інший термін.

8.8. Усі суперечки, що можуть виникнути за цим Договором чи у зв’язку з ним, Сторони будуть розв’язувати шляхом переговорів.

8.9. Якщо Сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів, з метою розгляду суперечливого питання вони звертаються до суду.

9. Строк дії, зміна та припинення дії Договору

9.1. Оферта діє безстроково. Даний Договір починає діяти з моменту акцепту Замовником, цієї Оферти, на умовах передбачених п. 2.3. цього Договору та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань (у т.ч. відшкодування усіх збитків та сплати штрафних санкцій) за цим Договором чи до його розірвання. 

9.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути зроблені Виконавцем в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника. До правовідносин які виникли до внесення змін та доповнень, застосовується редакція Договору, яка діяла на момент виникнення таких правовідносин. Замовник не має права вносити зміни та доповнення до цього Договору.

9.3. Договір поширює свою дію на Замовників, які здійснюють користування Послугами (Продуктами) Виконавця як до дати опублікування цього Договору, так і після дати його опублікування на Сайті.

10. Прикінцеві положення

10.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він їх приймає безумовно і в повному обсязі. 

10.2. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, регульованих цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

10.3. Сторони дійшли згоди і домовилися, що всі спори, що виникають з відносин, регульованих цим Договором, повинні вирішуватися в суді за місцем знаходження (проживання, постійного перебування) Виконавця з обов’язковим дотриманням досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів.

10.4. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору є недійсними (нікчемними) або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність інших умов цього Договору.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОУ НЕЙМ ІВЕНТС»

ЄДРПОУ 43178737

Тел. +380933818910

Email: [email protected].